Algemene Leveringsvoorwaarden

Home - Algemene Leveringsvoorwaarden

XRAY Automotive BV, september 2019

Inhoudsopgave:
Artikel 1 -Definities
Artikel 2 -Toepassing
Artikel 3 -Totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 -Levering van Diensten, uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 -Accountgegevens
Artikel 6 -Vergoedingen
Artikel 7 -Betaling
Artikel 8 -Geheimhouding, beveiliging gegevens
Artikel 9 -Verplichtingen Klant
Artikel 10 -Aansprakelijkheid
Artikel 11 -Duur en beëindiging
Artikel 12 -Boete en schade
Artikel 13 -Slotbepalingen

Artikel 1. Definities
a) Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord die de Klant krijgt toegekend teneinde gebruik te kunnen maken van de Dienst(en).
b) Dienst(en): De mogelijkheid om via het systeem van XRAY of via andere beschikbaar gestelde methoden die gerelateerd zijn aan XRAY prijsinformatie en andere (auto-)informatie te verkrijgen of op te vragen, dan wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de door XRAY aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de Klant;
c) Gebruikersdocumentatie: een als zodanig door XRAY aangewezen document, al dan niet in elektronische vorm, waarin gebruikersinstructies van een dienst zijn opgenomen.
d) Klant: De partij (natuurlijke of rechtspersoon) met wie XRAY een Licentieovereenkomst heeft gesloten.
e) Offerte: Ieder schriftelijk aanbod van XRAY voor de levering van Dienst(en).
f) Overeenkomst: De schriftelijke afspraken tussen XRAY en de Klant, op grond waarvan XRAY haar diensten aan de Klant ter beschikking stelt.
g) Vestiging: Een afdeling of apart gebouw welke aan de Klant toebehoort in de ruimste zin van het woord. XRAY behoudt zich hier het recht voor te bepalen wat als vestiging wordt aangemerkt.
h) Website: Alle onder beheer van XRAY zijnde websites, waaronder www.xray.nl / xbs.xray.nl / www.live.xray.nl
i) XRAY: XRAY Automotive BV, gevestigd aan de Televisieweg 36, 1322 AM te Almere en/of dochterondernemingen van XRAY Automotive BV en/of (statutair) een bevoegde vertegenwoordiger van XRAY Automotive BV.

Artikel 2. Toepassing
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen XRAY en de Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door XRAY of haar rechtsvoorganger gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door XRAY zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.4. In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
2.5. XRAY behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en de aldus gewijzigde voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. XRAY zal de Klant schriftelijk danwel elektronisch informeren over deze wijzigingen en het tijdstip waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn op alle overeenkomsten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als wat de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. XRAY heeft het recht om haar moverende redenen een Offerte in te trekken of een aanvraag voor een Dienst te weigeren zonder daarvoor op enige wijze jegens de Klant aansprakelijk te zijn.
3.3. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de offerte, licentieformulier of via email verleende toestemming door de Klant.
3.4. Betreft de Overeenkomst een abonnement, dan zal deze ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de Overeenkomst gesloten is., tenzij anders is overeengekomen.
3.5. Een Overeenkomst wordt aangegaan per Vestiging en is niet overdraagbaar.
3.6. Indien het noodzakelijk is dat de Klant, om gebruik te kunnen maken van bepaalde gegevens of databases van een derde partij, een overeenkomst sluit met die derde, zal XRAY dit in haar Offerte vermelden. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij tijdig en voor eigen rekening bedoelde overeenkomst aangaat.

Artikel 4. Levering van Diensten, uitvoering van de overeenkomst
4.1. XRAY zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de getekende overeenkomst c.q. opdracht haar diensten ter beschikking stellen, middels het verstrekken van de benodigde inloggegevens, tenzij anders met de Klant overeengekomen.
4.2. Onverminderd enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling is XRAY, in geval van tijdig gemelde gebreken, slechts gehouden het gebrek te herstellen, zulks ter vrije bepaling van XRAY. Gebreken geven geen grond voor beëindiging van de Overeenkomst, tenzij XRAY er niet binnen een redelijke termijn in slaagt de gebreken te verhelpen of de gebrekkige Dienst(en) te vervangen.
4.3. XRAY is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Klant op te schorten, zolang Klant niet aan al zijn (betaling) verplichtingen uit hoofde van enige met XRAY bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Klant alsnog zijn verplichtingen jegens XRAY volledig is nagekomen.
4.4. De overeenkomst strekt nooit tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van XRAY aan de Klant.
4.5. Alle door XRAY gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen, derhalve zal overschrijding van een termijn, XRAY niet in verzuim brengen.
4.6. Gedeelten van gegevens die door XRAY toegankelijk worden gemaakt zijn afkomstig van derden. XRAY aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
4.7. XRAY garandeert niet dat de Dienst(en) te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. XRAY is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van (onderdelen van) de Dienst(en), onmiddellijk en op ieder moment te blokkeren of te beperken en/of andere maatregelen te nemen, wanneer dit naar de opvatting van XRAY noodzakelijk is voor het oplossen van technische problemen of het
verrichten van service en onderhoud. XRAY zal de Klant zo snel mogelijk van zulke maatregelen op de hoogte stellen. XRAY streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Klant te beperken.
4.8. XRAY is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van enig in dit artikel genoemde maatregel. Een dergelijke maatregel laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.

Artikel 5. Accountgegevens
5.1. De Accountgegevens worden per e-mail aan de Klant verzonden. XRAY sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan bij of ten gevolge van de verzending van de Accountgegevens. Met name is XRAY niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Accountgegevens.
5.2. De Klant dient zorgvuldig met de Accountgegevens om te gaan. De Klant verplicht zich bij verlies, diefstal of misbruik door derden van de Accountgegevens dit direct zowel telefonisch als schriftelijk aan XRAY te melden. De Klant blijft aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit misbruik van de Accountgegevens.

Artikel 6. Vergoedingen
6.1. Alle door XRAY gehanteerde prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle vergoedingen worden berekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3. XRAY is gerechtigd de overeengekomen prijzen van de Dienst(en) jaarlijks aan te passen in overeenstemming met de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.
6.4. Bij Overeenkomsten uit hoofde waarvan de Klant periodiek vervallende bedragen verschuldigd is, is XRAY gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste één kalendermaand de prijzen en tarieven aan te passen en op de Overeenkomst van toepassing te verklaren.
6.5. XRAY is gerechtigd prijsverhogingen van derden met betrekking tot de RDW-kentekenkoppeling en NAP-controle aan de klant door te berekenen.
6.6. Voorzover XRAY op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die de overeengekomen omvang of inhoud van de dienstverlening te buiten gaan, zullen XRAY deze werkzaamheden volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening brengen.
6.7. De door de Klant aan XRAY te betalen vergoedingen hebben betrekking op door XRAY verstrekte Dienst(en) en derhalve niet op enige kosten met betrekking tot diensten van derden of door de Klant te maken kosten, zoals telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting, installatiekosten of andere kosten voor de verbinding met het systeem van XRAY of transport van informatie tussen het systeem van XRAY en de Klant, aanschaf van hardware of software voor gebruik van de dienst.

Artikel 7. Betaling
7.1. Facturatie vindt maandelijks plaats en steeds voorafgaand aan de desbetreffende periode, met uitzondering van het gebruik.
7.2. Betaling geschiedt middels een afgegeven automatische incasso en vindt maandelijks plaats rond de 21e van de maand.
7.3. In die gevallen waarin geen automatische incasso geldt dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant de geldende betalingstermijn overschrijdt, stelt XRAY hem een nadere termijn voor betaling. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente en € 25,- administratiekosten verschuldigd.
7.4. Is de Klant in verzuim, dan is XRAY gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht om nakoming te vorderen. Alsdan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Deze kosten worden forfaitair gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, tenzij XRAY aannemelijk maakt dat zij hogere kosten heeft moeten maken.
7.5. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.6. Een derde die uit hoofde van een Overeenkomst recht heeft op een vergoeding van de Klant (bijvoorbeeld KPN) zal de Klant apart factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.7. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 8. Geheimhouding, beveiliging, gegevens
8.1. XRAY spant zich ervoor in zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Klant waarvan duidelijk is dat de Klant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
8.2. XRAY spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst(en). XRAY geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. XRAY is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die ondanks de door XRAY genomen maatregelen mocht ontstaan.
8.3. Indien de Klant vermoedt of merkt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst(en), bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient hij zulks zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking zowel telefonisch als schriftelijk aan XRAY te melden. XRAY is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) tot gevolg heeft.
8.4. De door de Klant opgegeven gegevens worden opgenomen in de Klantenadministratie van XRAY. De gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het aan de Klant toezenden van informatie met betrekking tot diensten, producten en activiteiten van XRAY. In aanvulling daarop kan XRAY de gegevens gebruiken voor het doen van aanbiedingen van derden. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op de grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist, toestemming van de Klant voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij XRAY hiertoe wettelijk verplicht is.
8.5. XRAY heeft het recht maatregelen te treffen om frauduleus handelen met de door verstrekte gebruikerslicenties te voorkomen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
8.6. Voor een verdere uitleg aangaande verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Artikel 9. Verplichtingen Klant
9.1. De Klant zal alle verplichtingen, voorschriften, instructies en beperkingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst, de Gebruikersdocumentatie, de licentievoorwaarden of op andere wijze door XRAY aan hem kenbaar zijn gemaakt, in acht nemen.
9.2. De Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst(en) en Accountgegevens, en voor door hem openbaar gemaakte uitingen of informatie. De Klant vrijwaart XRAY voor aanspraken van derden dienaangaande.
9.3. Voor de duur van de Overeenkomst verstrekt XRAY aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Dienst(en) te gebruiken.
9.4. De Klant mag de Dienst(en) slechts gebruiken ten behoeve van de in de Overeenkomst gespecificeerde Vestiging(en), en slechts voor eigen bedrijfsmatige doeleinden.
9.5. De Klant zal de Dienst(en) geheel noch gedeeltelijk reproduceren, ontmantelen, tot broncode terugbrengen of op enige andere wijze bewerken, wijzigen of aanpassen.
9.6. Het is de Klant niet toegestaan buiten het kader van XRAYLIVE en bpm-calculaties, informatie en/of gedeelten uit de calculaties op te slaan met als doel databestanden aan te leggen.
9.7. Indien XRAY vermoedt dat de Klant in strijd handelt met een bepaling van dit artikel, is XRAY gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Dienst(en) te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die XRAY geraden voorkomen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding terzake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.
9.8. Indien de Klant NAP-diensten gebruikt via Producten of Diensten van XRAY is zij gebonden aan de “Algemene voorwaarden voor Deelname aan de Nationale Auto Pas”.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. XRAY is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van:
a) onjuiste of onvolledige informatie op de Website, in brochures, offertes of andere vormen van schriftelijke of elektronische documentatie;
b) apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatielijnen van derden;
c) gebruik van een of meer Dienst(en) van XRAY door derden;
d) omstandigheden die niet aan haar kunnen worden toegerekend, zoals maatregelen van enige overheid, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie XRAY op enigerlei wijze afhankelijk is.
10.2. Indien XRAY tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en), zal XRAY, na behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, zich inspannen om haar verplichtingen alsnog naar behoren na te komen.
10.3. Vorderingen tot schadevergoeding dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij XRAY te worden ingediend, op straffe van verval van het recht.
10.4. In geval van aansprakelijkheid, is de vergoedingsplicht van XRAY beperkt tot directe schade aan zaken, met een maximum van € 10.000, – per gebeurtenis.

Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1. De overeenkomst tussen XRAY en Klant wordt aangegaan voor de in de licentieovereenkomst gekozen duur van 3, 12 of 24 maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2. Tegen het einde van de in artikel 11.1 omschreven periode zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de overeenkomst.
11.3. Tussentijdse beëindiging van het contract door de Klant is alleen mogelijk indien:
a) XRAY de Algemene Voorwaarden aantoonbaar ten nadele van de Klant wijzigt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.5 en de Klant binnen één kalendermaand na dagtekening van de mededeling de overeenkomst schriftelijk opzegt;
b) XRAY de tarieven verhoogt met een percentage dat hoger is dan de overeengekomen indicering zoals bepaald in artikel 6.3 en Klant binnen één kalendermaand na dagtekening van de mededeling de overeenkomst schriftelijk opzegt, uitgezonderd het bepaalde in artikel 6.5;
c) XRAY de gebruiksmogelijkheden van de dienst dusdanig wijzigt dat de gebruiksmogelijkheden voor de Klant aantoonbaar en wezenlijk beperkt worden, en de Klant binnen één kalendermaand na dagtekening van de mededeling de overeenkomst schriftelijk opzegt;
d) XRAY wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
11.4. XRAY is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst(en) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:
a) de Klant beschikkingsonbevoegd is/blijkt;
b) de Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel de verplichtingen omschreven in artikel 9;
11.5. XRAY is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van de Klant is aangevraagd, de Klant onder curatele is gesteld, de Klant onder bewind is gesteld, de Klant in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de Klant anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.
11.6. Ondanks eerdere opzegging en/of beëindiging van de Overeenkomst moeten altijd worden voldaan:
a) de tot aan het moment van beëindiging van de Overeenkomst aan XRAY verschuldigde vergoedingen;
b) de tot aan het moment van de-activering van het account verschuldigde bedragen aan derden.
11.7. Na beëindiging van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de licentie per direct.

Artikel 12. Boete en schade
12.1. Indien de Klant in strijd handelt met artikel 9.3 en/of artikel 9.4, is een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000, – per overtreding vermeerderd met de te betalen abonnementskosten, inclusief de wettelijke rente, berekend met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
12.2. Indien de Klant in strijd handelt met artikel 9.5 en/of artikel 9.6, is een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000, – per overtreding onverminderd het recht van XRAY om de aantoonbaar gemaakte schade, inclusief alle door XRAY te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig op de Klant te verhalen.
12.3. De Klant is aansprakelijk voor boetes en schades welke door derden aan XRAY worden opgelegd, indien de Klant moedwillig of nalatig handelt in strijd met de voorwaarden, (spel)regels en/of gebruiksaanwijzing van de Diensten. Hierbij behoren ook voorwaarden, regels en/of gebruiksaanwijzing van derden waarvan diensten worden gebruikt.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. XRAY is gerechtigd om haar rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Dienst(en) en/of deze algemene voorwaarden zonder toestemming van de Klant over te dragen aan een of meer derden, mits XRAY er zorg voor draagt dat deze derde partij de verplichtingen daadwerkelijk overneemt.
13.2. De Klant is niet gerechtigd om zonder toestemming van XRAY (enige) rechten en plichten als gevolg van de Overeenkomst, de Dienst(en) en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij.
13.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of uit een Overeenkomst niet geldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden of uit een Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
13.4. De Klant is verplicht van iedere (voorgenomen) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan XRAY. XRAY mag ervan uitgaan dat het laatste door de Klant opgegeven adres juist is.
13.5. In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van de Klant dient de Klant XRAY hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen.
13.6. Op betrekkingen tussen de Klant en XRAY is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Klant en XRAY zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

XRAY Automotive BV
Televisieweg 36, 1322 AM Almere
Telefoon: 0850060436
Internet: www.xray.nl
E-mail: info@xray.nl

Zoek direct contact met team XRAY!


XRAY Nieuws & blog