Algemene Leveringsvoorwaarden

Home - Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van XRAY Automotive B.V.
Abonnementen en Licenties
Versie november 2020

Inhoudsopgave:

Artikel 1   – Definities

Artikel 2   – Toepasselijkheid

Artikel 3   – Totstandkoming overeenkomst

Artikel 4   – Levering van Diensten, uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5   – Accountgegevens

Artikel 6   – Vergoedingen

Artikel 7   – Betaling  

Artikel 8   – Geheimhouding, beveiliging gegevens

Artikel 9   – Verplichtingen Klant

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Artikel 11 – Duur en beëindiging

Artikel 12 – Boete en schade

Artikel 13 – Slotbepalingen      

 

Artikel 1 – Definities

 1. Account- of Inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Klant;
 2. Dienst(en): de diensten die XRAY via haar Website(s) of anderszins aanbiedt, alsmede technische faciliteiten die XRAY op haar website(s) ter beschikking stelt om die diensten te kunnen gebruiken.
 3. Gebruikersdocumentatie: schriftelijke of elektronische documentatie, met de instructie voor het gebruik van een Dienst door de Klant.
 4. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie XRAY een Overeenkomst heeft gesloten.
 5. Offerte: Ieder (schriftelijk of elektronisch) aanbod van XRAY voor de levering van Dienst(en).
 6. Overeenkomst: De schriftelijke of elektronisch gemaakte afspraken tussen XRAY en de Klant, zoals maar niet beperkt tot licentieovereenkomsten en/of abonnementen, op grond waarvan XRAY Diensten ter beschikking stelt waarvoor de Klant een vergoeding betaalt.
 7. Vestiging: daar waar de Klant gevestigd of woonachtig is, zoals maar niet beperkt tot het in de Kamer van Koophandel vermelde adres van de Klant, ook een afdeling die of onderdeel van de Klant dat niet op dat adres gevestigd is maar zich bevindt in een onroerende zaak van de Klant of door de Klant gehuurd. XRAY behoudt zich het recht voor te bepalen wat als vestiging wordt aangemerkt.
 8. Website(s): de websites van XRAY, waaronder www.xray.nl / xbs.xray.nl / live.xray.nl
 9. XRAY: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XRAY Automotive B.V., gevestigd aan de Televisieweg 36, 1322 AM te Almere en/of dochterondernemingen van XRAY Automotive B.V. en/of (statutair) een bevoegde vertegenwoordiger van XRAY Automotive BV.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen XRAY en de Klant met betrekking tot de Dienst(en) en in plaats van de Algemene Voorwaarden (Website, BPM calculator, BPM aangifte rapport) die XRAY op haar website ww.xray.nl

heeft gepubliceerd, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk of elektronisch) anders is overeengekomen.

 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant worden door XRAY uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst noodzakelijk is.
 • XRAY behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en de aldus gewijzigde voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. XRAY informeert de Klant (schriftelijk of elektronisch) vooraf over de wijzigingen en het tijdstip waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn op alle Overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden treden dan in de plaats van eerdere door XRAY of haar rechtsvoorganger gehanteerde algemene voorwaarden.

 

            Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 • Offertes zijn geheel vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als wat de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien XRAY haar Offerte heeft gebaseerd op door of namens Klant verstrekte gegevens of informatie, staat Klant in voor de volledigheid en juistheid daarvan.
 • XRAY behoudt zich het recht voor om een Offerte in te trekken of een aanvraag voor een Dienst te weigeren.
 • Een Overeenkomst komt tot stand: na schriftelijke ondertekening van of elektronische uitdrukkelijke instemming met de Offerte of na invullen van het licentieformulier door de Klant en de retournering (elektronisch via de website, per post of per email) daarvan aan XRAY, of door middel van bestellen (door het aanklikken van de daartoe bestemde button op de website) en betaling.
 • Betreft de Overeenkomst een abonnement, dan gaat dat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de Overeenkomst gesloten is, tenzij anders is overeengekomen.
 • Een Overeenkomst (licentie of abonnement) wordt aangegaan per Vestiging en is niet overdraagbaar.
 • Indien het noodzakelijk is dat de Klant, om gebruik te kunnen maken van bepaalde gegevens of databases van een derde partij, een overeenkomst sluit met die derde, zal XRAY dit in haar Offerte vermelden. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij tijdig en voor eigen rekening bedoelde overeenkomst aangaat.

 

            Artikel 4 – Levering van Diensten, uitvoering van de overeenkomst

 • XRAY stelt zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst de overeengekomen Dienst(en) ter beschikking, middels het verstrekken van Inloggegevens aan de Klant, tenzij anders overeengekomen.
 • XRAY heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen Dienst(en) te leveren. XRAY garandeert niet dat de Dienst(en) te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren.
 • XRAY is steeds gerechtigd de toegang tot en het gebruik van (onderdelen van) de Dienst(en), onmiddellijk en op ieder moment te blokkeren of te beperken en/of andere maatregelen te nemen, wanneer dit noodzakelijk is voor het oplossen van technische problemen of in verband met service en onderhoud.
 • XRAY zal de Klant zo snel mogelijk en indien mogelijk vooraf van onderbrekingen op de hoogte stellen. XRAY streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Klant te beperken.
 • In geval van tijdig gemelde gebreken is XRAY slechts gehouden zich maximaal in te spannen om het gebrek te herstellen. Gebreken geven geen grond voor beëindiging van de Overeenkomst, tenzij XRAY er niet binnen een redelijke termijn in slaagt de gebreken te verhelpen of de gebrekkige Dienst(en) te vervangen.
 • Alle door XRAY gehanteerde termijnen voor levering zijn ter indicatie en nimmer fatale termijnen, door overschrijding van een termijn raakt XRAY derhalve niet in verzuim.
 • XRAY is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van enig in dit artikel genoemde maatregel. Een dergelijke maatregel laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.
 • De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Klant.

 

Artikel 5 – Accountgegevens

 • De Accountgegevens worden per e-mail aan de Klant verzonden. XRAY wijst iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan door of ten gevolge van de verzending van de Accountgegevens van de hand. XRAY is niet aansprakelijk voor eventuele schade door vermissing, diefstal of verlies van Accountgegevens.
 • De Klant dient zorgvuldig met de Accountgegevens om te gaan. De Klant verplicht zich bij verlies, diefstal of misbruik door derden van de Accountgegevens dit direct zowel telefonisch als schriftelijk of per e-mail aan XRAY te melden. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit misbruik van de Accountgegevens.

 

            Artikel 6 – Vergoedingen

 • Alle door XRAY gehanteerde prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle vergoedingen worden berekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • XRAY is gerechtigd de overeengekomen prijzen van de Dienst(en) jaarlijks aan te passen in overeen-stemming met de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.
 • Bij Overeenkomsten uit hoofde waarvan de Klant periodiek vervallende bedragen verschuldigd is, is XRAY gerechtigd door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste één kalendermaand de prijzen en tarieven aan te passen en op de Overeenkomst van toepassing te verklaren.
 • XRAY is gerechtigd prijsverhogingen van derden met betrekking tot de RDW-kentekenkoppeling en NAP-controle aan de Klant door te berekenen.
 • Indien XRAY op verzoek van de Klant werkzaamheden of andere prestaties verricht buiten de overeengekomen Diensten om, dan brengt XRAY die volgens haar gebruikelijke en vooraf aan de Klant bekendgemaakte tarieven aan de Klant in rekening.
 • De door de Klant aan XRAY te betalen vergoedingen hebben betrekking op door XRAY verstrekte Dienst(en) en derhalve niet op enige kosten met betrekking tot diensten van derden of door de Klant te maken kosten, zoals telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting, installatiekosten of andere kosten voor de verbinding met het systeem van XRAY of transport van informatie tussen het systeem van XRAY en de Klant, aanschaf van hardware of software voor gebruik van de dienst.
 • XRAY is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, zolang de Klant niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van enige met XRAY bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Klant alsnog zijn verplichtingen jegens XRAY volledig is nagekomen.

 

 

Artikel 7 – Betaling

 • Facturatie vindt maandelijks plaats. Abonnementsgelden worden voor het begin van iedere maand in rekening gebracht. Instellings- opstart, transactie- en gebruikskosten worden na of aan het eind van iedere maand in rekening gebracht.
 • Betaling geschiedt door middel van een automatische incasso. XRAY incasseert maandelijks rond de 21e van de maand.
 • In het geval de Klant geen automatische incasso heeft afgegeven, dient de Klant te zorgen voor tijdige betaling van het op de factuur vermelde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant de geldende betalingstermijn overschrijdt, stelt XRAY hem een nadere termijn voor betaling. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente en € 25,- administratiekosten verschuldigd.
 • De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 • Een derde die uit hoofde van een Overeenkomst recht heeft op een vergoeding van de Klant (bijvoorbeeld KPN) zal de Klant apart factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 • Is de Klant in verzuim, dan is XRAY gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht om nakoming te vorderen. Alsdan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Deze kosten worden forfaitair gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, tenzij XRAY aannemelijk maakt dat zij hogere kosten heeft moeten maken.

 

Artikel 8 – Geheimhouding, beveiliging, gegevens

 • XRAY spant zich ervoor in zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Klant waarvan duidelijk is dat de Klant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
 • XRAY spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst(en). XRAY geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. XRAY is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die ondanks de door XRAY genomen maatregelen mocht ontstaan.
 • Indien de Klant vermoedt of merkt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst(en), bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient hij zulks zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking zowel telefonisch als schriftelijk of per e-mail aan XRAY te melden. XRAY is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) tot gevolg heeft.
 • De door de Klant opgegeven gegevens worden opgenomen in de Klantenadministratie van XRAY. De gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om de Klant informatie met betrekking tot diensten, producten en activiteiten van XRAY te sturen. XRAY kan de gegevens gebruiken voor het doen van aanbiedingen van derden. Voor zover het gaat om persoonsgegevens verwijst XRAY naar haar Privacyverklaring, zoals opgenomen op de websites. XRAY verwerkt geen persoonsgegevens anders dan op grond van de daar vermelden doeleinden en zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij XRAY hiertoe wettelijk verplicht is.

 

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen Klant

 • De Klant zal alle voorschriften, instructies en beperkingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst, de Gebruikersdocumentatie, de licentievoorwaarden of die op andere wijze door XRAY zijn of worden voorgeschreven, in acht nemen.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst(en) en Accountgegevens en voor door haar daarbij openbaar gemaakte uitingen of informatie. De Klant vrijwaart XRAY voor aanspraken van derden dienaangaande.
 • Voor de duur van de Overeenkomst verstrekt XRAY aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Dienst(en) te gebruiken.
 • De Klant mag de licentie en de Dienst(en) slechts gebruiken ten behoeve van de in de Overeenkomst gespecificeerde Vestiging(en), en slechts voor eigen bedrijfsmatige doeleinden.
 • De Klant zal de Dienst(en) geheel noch gedeeltelijk reproduceren, ontmantelen, tot broncode terugbrengen of op enige andere wijze bewerken, wijzigen of aanpassen.
 • Het is de Klant niet toegestaan informatie en/of gedeelten uit de calculaties op te slaan met als doel databestanden aan te leggen.
 • Indien XRAY vermoedt dat de Klant in strijd handelt met een bepaling van dit artikel, is XRAY gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Dienst(en) te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die XRAY geraden voorkomen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding terzake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.
 • Indien de Klant NAP-diensten gebruikt via Producten of Diensten van XRAY is zij gebonden aan de “Algemene voorwaarden voor Deelname aan de Nationale Auto Pas”.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 • XRAY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van:
 1. Onjuiste of onvolledige informatie op de Websites, in brochures, offertes of andere vormen van schriftelijke of elektronische documentatie;
 2. Gebrekkige of niet werkende apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatielijnen van de Klant of van derden, of storingen daarin;
 3. Gebruik van een of meer Dienst(en) van XRAY door derden met wie XRAY geen Overeenkomst is aangegaan;
 4. Omstandigheden die niet aan haar kunnen worden toegerekend, zoals maatregelen van een overheidsorgaan, waartoe ook gerekend worden vonnissen of beschikkingen van gerechtelijke instanties, tenzij XRAY daarbij partij is, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie XRAY op enigerlei wijze afhankelijk is.
  • XRAY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden, die niet zijn te wijten aan haar schuld, en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
  • Gedeelten van gegevens die door XRAY toegankelijk worden gemaakt zijn afkomstig van derden. XRAY aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
  • Indien XRAY tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) jegens de Klant, zal XRAY, na behoorlijk door de Klant in gebreke te zijn gesteld, zich inspannen om haar verplichtingen jegens de Klant alsnog naar behoren na te komen.
  • Eventuele vorderingen tot schadevergoeding dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij XRAY te worden ingediend, op straffe van verval van het recht.
  • Mocht onherroepelijk in rechte vast komen te staan dat XRAY toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van XRAY beperkt tot directe en aantoonbare schade, met een maximum van € 5.000 per gebeurtenis. In geen geval is XRAY gehouden meer te vergoeden dan hetgeen de verzekeraar van XRAY in het betreffende geval uitkeert.

 

Artikel 11 – Duur en beëindiging

 • De Overeenkomst tussen XRAY en Klant wordt in geval van een abonnement aangegaan voor de duur van 12 of 24 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De Overeenkomst wordt na de overeengekomen periode voor eenzelfde periode verlengd, tenzij de Overeenkomst door XRAY of Klant wordt opgezegd.
 • Opzegging van de overeenkomst kan slechts tegen het einde van een periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijk of per e-mail.
 • Tussentijdse beëindiging van het contract door de Klant is alleen mogelijk indien:
  1. XRAY deze algemene voorwaarden conform artikel 2.4 aantoonbaar ten nadele van de Klant wijzigt, als de Klant consument is, kan deze binnen één maand na de aangekondigde wijziging de overeenkomst opzeggen, schriftelijk of per e-mail;
  2. XRAY de tarieven verhoogt conform artikel 6.3 met een percentage dat hoger is dan de indicering, uitgezonderd het bepaalde in artikel 6.5, kan de Klant binnen één maand na de aangekondigde wijziging de overeenkomst opzeggen, schriftelijk of per e-mail;
  3. De wijziging van de gebruiksmogelijkheden van de Dienst door XRAY een aantoonbare en wezenlijke beperking voor de Klant inhouden, kan deze binnen één maand na de aangekondigde wijziging de overeenkomst opzeggen, schriftelijk of per e-mail;
  4. XRAY wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • XRAY is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst(en) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:
  1. De Klant beschikkingsonbevoegd is/blijkt;
  2. De Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van betalingsverplichtingen, dan wel enige andere verplichting omschreven in artikel 9;
 • XRAY is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval van faillissement of surseance van de Klant, de Klant onder curatele of bewind is gesteld, of de schuldsanering natuurlijke personen is toegekend, dan wel indien het aannemelijk is dat de Klant anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.
 • Ondanks opzegging en/of beëindiging van de Overeenkomst is de Klant verplicht te voldoen:
  1. De tot het moment van beëindiging van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen;
  2. De tot aan het moment van de-activering van het account verschuldigde bedragen aan derden.
 • Na beëindiging van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de licentie per direct.

 

 

Artikel 12 – Boete en schade

 • De Klant die in strijd handelt met artikel 9.3 en/of artikel 9.4, verbeurt een direct opeisbare boete van
  € 5.000 per overtreding, te vermeerderen met de abonnementskosten en wettelijke rente daarover, gerekend vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
 • De Klant die in strijd handelt met artikel 9.5 en/of artikel 9.6, verbeurt een direct opeisbare boete van
  € 25.000, – per overtreding, onverminderd het recht van XRAY om de daardoor veroorzaakte schade en te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig op de Klant te verhalen.
 • De Klant vrijwaart XRAY volledig voor boetes en schades die door derden aan XRAY worden opgelegd vanwege moedwillig of nalatig handelen in strijd met de voorwaarden, (spel)regels en/of gebruiksaanwijzing van de Dienst(en) door de Klant, waartoe ook de voorwaarden, regels en/of gebruiksaanwijzing van derden worden gerekend. De Klant is daarvoor volledig aansprakelijk.

 

            Artikel 13 – Slotbepalingen

 • XRAY is gerechtigd om haar rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Dienst(en) en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een of meer derden, mits XRAY er zorg voor draagt dat deze derde partij de verplichtingen daadwerkelijk overneemt.
 • De Klant is niet gerechtigd om diens rechten en plichten als gevolg van de Overeenkomst, de Dienst(en) en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • De Klant is verplicht van iedere (voorgenomen) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan XRAY. XRAY mag ervan uitgaan dat het laatste door de Klant opgegeven adres juist is.
 • In geval van een faillissement, surseance, schuldsanering of onder bewind- of curatelestelling van de Klant dient de curator of bewindvoerder XRAY terstond in kennis te stellen.
 • Nederlands recht is van toepassing. Geschillen tussen de Klant en XRAY zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Zoek direct contact met team XRAY!


XRAY Nieuws & blog